Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

24. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 17. 9.

Féria

6:30

 

na úmysel SVD

 

18:15

+ Jozef Staňo – výročná sv. omša

Utorok 18. 9.

Féria

6:30

 

+ Štefan, Ján, Tobiáš, Anna a Pavlína

 

18:15

+ Martin a + z rodiny Hanuliakových

Streda 19. 9.

Féria

6:30

 

+ starí rodičia, rodičia, súrodenci z rodiny Dikošovej

Štvrtok 20. 9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spol. mučeníkov (spomienka)

 

18:15

+ Ján Kačeriak – výročná sv. omša

Piatok 21. 9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu (sviatok)

6:30

 

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Krištofikovú a Valentovú

 

18:15

+ Darina Kohútová - Hanuliaková

Sobota 22. 9.

Féria

6:30

 

za duše v očistci

 

16:00

sobášna sv. omša

 

18:15

za zdravie a Božiu pomoc na úmysel

Nedeľa 23. 9.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Milan, syn Milan a rodičia a starí rodičia, Jozefa a Zdeno rodina Syráňová

8:30

 

+ Terézia Brežná – výročná sv. omša

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – sv. omša za účastí detí

 

18:00

Na úmysel

Upratovaniekostola:prosíme veriacich z domov od 1 – 100. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 63 Eur. 

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. Piatková večerná sv. omša bude z formulára sv. omše: Na poďakovanie Pánu Bohu.

V piatok 21. septembra bude v kostole o 16:00 hodprvé stretnutie pre nových birmovancov (terajších deviatakov), zraz pred kostolom o 15:45. Prosím o dochvíľnosť a plnú účasť. Zo starými birmovancami sa stretávame na večernej sv. omši a po nej v skupinkách.

V sobotu 22. septembra bude na fare stretnutie starých birmovancov s pánom farárom. Začneme o 9:00 s prvou skupinou. Viacej informácií oznámime birmovancom v piatok. Prosíme o dochvíľnosť a plnú účasť.

Na budúcu nedeľu 23. 9. bude prvé zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Stretnutia budú prebiehať na fare. Stretávame sa o 8:55 pred vchodom do fary, kde deti zadelíme do menších skupín. Prosíme deti a rodičov o dochvíľnosť. Zároveň pozývame aj rodičov na budúcu detskú sv.omšu, po nej bude krátke stretnutie s pánom farárom a rodičmi. Stačí ak príde jeden rodič.

Blíži sa nám mariánsky mesiac október počas ktorého máme v pláne zapojiť veriace deti v ZŠ v Terchovej k modlitbe sv. ruženca v našom kostole. Chceme zapojiť každú triedu tak, aby prišla v určený deň do kostola a za pomoci už vopred určenej osoby sa deti budú predmodlievať sv. ruženec pred sv. omšou. Deti dostanú malé pozvánky na vopred stanovený deň. Táto duchovná ponuka je dobrovoľná a nie je súčasťou aktivít školy ale farnosti.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.

Srdečne pozývame na farskú púť do Macedónska v čase od 7. do 13. októbra 2018. Navštívime mesto Skopie, ktoré je hlavným mestom s bohatou históriou, kostolmi východného obradu, navštívime aj múzemu sv. Terézie z Kalkaty, známej ako Matky Terezy. Druhým mestom návštevy bude Ochrid, kde hlavným cieľom bude kostol sv. Klimenta Ochridského, ktorý je jedným z najuznávanejších učeníkov sv. Cyrila a Metoda a ktorého relikviu dostaneme počas Cyrilometodských Dní na budúci rok. Cena púte je 195 Eur. V cene nie je zahrnutá strava a poistenie. Bude však možnosť vlastnej prípravy stravy alebo návštevy lokálnych reštaurácií. Viacej informácií a programe púte nájdete na letákoch v sakristii alebo na fare. Prihlásiť sa je potrebné na fare u kňazov. Prosíme prihlásených aby prišli zaplatiť za púť na farský úrad.