Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

22. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 2. 9.

Féria

8:00

 

Sv. omša na začiatku školského roka (v kostole)

9:00

 

Sv. omša na začiatku školského roka (v škole v Struhárni)

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 3. 9.

sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

+ Viktor Mažgút a z rodiny Škoriakovej 

Streda 4. 9.

Féria

6:30

 

+ Matúš a Anna Rybároví, a rodiny z oboch strán 

Štvrtok 5. 9.

Féria

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 6. 9.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre syn Viktora 

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Nogovú a Romančíkovú

Sobota 7. 9.

sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov(spomienka)

6:30

 

+ z rodiny Balátovej, Valentovej, Kanisovej, Komorovskej

 

7:30

sv. omša pri príležitosti 7. pamätného Výstup na Veľký Rozsutec

 

14:00

Sobášny obrad

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Ľudmila a Kamil Krištofíkoví a rodičia z oboch strán 

Nedeľa 8. 9.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Mária, z rodiny Krúpových a starí rodičia 

8:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pri životnom jubileu 80r. Emílie Repáňovej

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1201 – 1300. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli          EurUpratovanie kostola začína o 8:00 hod..     

V pondelok srdečne pozývamevšetkých žiakov a učiteľov základnej školy v Terchovej na svätú omšu pri ktorej budeme prosiť o Dary Ducha Svätého do nového školského roka. Sv. omša pre žiakov zo ZŠ v Terchovej bude o 8:00 v kostole a o 9:00 bude sv. omša v škole v Struhárni.

Prvopiatkové spovedanie chorých:
Utorok: Terchová ústredie
Štvrtok: Struháreň a osadydomov dôchodcov
Piatok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci bude pol hodinu pred rannými sv. omšami a 1 hod. pred večernými sv. omšami.

K svätej spovedi srdečne pozývame našich žiakov a študentov aby sa aj takouto formou pripravili na začiatok školského roka a vyprosili si hojnosť milostí a darov Ducha Svätého. Na svätú spoveď žiaci a študenti môžu prichádzať počas celého týždňa v už spomenutom časovom harmonograme.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Na prvý piatok od 7:00 do 17:50bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 17:50.

Fatimské večeradlo v túto sobotu nebude.

V sobotu 7. septembra  vás pozývame na 7. pamätný výstup na Veľký Rozsutec na počesť Sv. Jána Pavla II. Sv. omša pre farníkov a účastníkov tohto podujatia bude ráno o 7:30. Viacej informácii o tomto podujatí nájdete na výveske.

V nedeľu 8. septembra naša Spoločnosť Božieho Slova slávi svoj deň založenia. V tento deň si naši seminaristi v Nitre na Kalvárii obnovia svoje rehoľné sľuby.

V nedeľu 8. septembra bude po sv. omši so začiatkom o 10:30 organizačné stretnutie s rodičmi birmovancov, ktorí idú na birmovku tento rokStačí keď príde jeden z rodičov. Stretnutia s birmovancami začnú na budúci týždeň 13. septembra o 18:15 na večernej sv. omši, po nej bude nasledovať katechéza. 

Budúcu nedeľu začíname s detskými sv. omšami o 10:30. Srdečne pozývame všetky deti a ich rodičov, zvlášť tie ktoré sa budú pripravovať na prvé sv. prijímanie. Zároveň pozývame deti, ktoré sa chcú zapojiť do detského spevokolu, aby prišli na budúcu nedeľu o 9:30 na malý nácvik pred detskou sv. omšou.

Nedeľná myšlienka k Pochodu za životPodmienkou účinnej angažovanosti za Božie veci je pokora všetkých aktivistov za konkrétnu realizáciu Božieho kráľovstva na zemi. Pokušiteľ nás zvádza myslieť si, že to len ľudská šikovnosť a mediálna zdatnosť sú základom a podmienkou úspechu a vysokej účasti pozvaných. Nie, my nechcime prvé miesta pri stole ani uznanie más. Veď všetko stojí a padá na našich modlitbách, obetiach i sebazapreniach smerovaných s pokorou k Bohu. Na hlučnú ulicu prídeme s prázdnymi rukami, ak sme predtým v tichom rozhovore s Bohom neprosili Pána dejín, aby nás on viedol a on inšpiroval. Pane, na pochode za život kráčaj s nami, buď našou silou, napĺňaj nás svojou láskou.

Národný pochod za život sa uskutoční 22. septembra v Bratislave.Aj naša farnosť chce podporiť túto myšlienku a verejne vydať svedectvo a podpore života od počatia po prirodzenú smrť.  Prosíme tých, ktorí sa chcú zúčastniť pochodu za život aby sa prišli zapísať do sakristie, kde sme na túto príležitosť objednali autobus.