Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

26. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 30. 9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Jozef

 

17:00

+ Adam, Pavlína, Martin, Štefan a Vilma a ich rodičia 

Utorok 1. 10.

sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) (spomienka)

6:30

 

+ rodičia a súrodenci z rodiny Dikošovej 

 

17:00

+ z rodiny Káčerovej, Chabadovej, Ján, Ľubomír, Hermína

Streda 2. 10.

Svätých anjelov strážcov (spomienka)

6:30

 

+ Jozef Konštiak

Štvrtok 3. 10.

Féria

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 4. 10.

Sv. Františka Assiského (spomienka)

6:30

 

+ František, Mária, Vincent, Viktor a rodičia z oboch strán 

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ Viktor, Štefan, Albín a Anna

Sobota 5. 10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie a Dary Ducha Svätého pre bohuznámu rodinu

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja, Jozefa, Zuzanu, Annu a Ruda s rodinami

Nedeľa 6. 10.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:00

 

+ Vincent Staňo a rodičia z oboch strán 

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc a DS pre Mariána 

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z bytoviek na Holúbkovej rovni. Srdečné Pán Boh zaplať rodičom birmovancov, birmovným rodičom a birmovancom, ktorí upratali kostol tento víkend. Musím naozaj pochváliť samotných birmovancov, ktorí naozaj vo veľkom počte pomáhali pri upratovaní.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

V utorok začína mesiac Október. Pre nás veriacich nesie prívlastok aj ako  ružencový mesiac alebo aj mesiac misií. Preto sme v tento mesiac opäť pripravili ako minulý rok modlitbovú aktivitu pre naše deti: Naša trieda sa modlí misijný ruženec. Každá trieda dostane tento týždeň v škole grafickú pozvánku, kde je napísaný dátum, kedy majú deti prísť spolu ako trieda do kostola a za pomoci zodpovednej osoby sa budú predmodlievať sv. ruženec. Táto aktivita je vysoko dobrovoľná, ale úprimne prosím všetkých rodičov, starých rodičov aby vytvorili čas a priestor aspoň raz sa zúčastniť na tejto modlitbe v kostole. Samozrejme deti, ktoré chcú prísť častejšie sú srdečne vítané. Kvôli modlitbe sv. ruženca za účastí detí sme upravili čas večerných sv. omší na 17:00 hodinu. Modlitba sv. ruženca sa začne o 16:30. Deti sa stretnú v sakristii o 16:20.

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:
1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov
2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách
3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.  

Tento rok máme mimoriadny misijný mesiac október. Cieľom tohto mesiaca je pomôcť celému Božiemu ľudu obnoviť vedomie krstnej zodpovednosti vzhľadom na misie Cirkvi v evanjelizácii celého sveta a oživiť vrúcnosť evanjelizačných aktivít cirkvi ad gentes t. j. Národom. My, misionári verbisti, sme na tento mesiac vytvorili krátke zamyslenia na tému MISIA. Tieto zamyslenia nájdete vzadu na stolíku s časopismi.

Prvopiatkové spovedanie chorých:
Pondelok: Terchová ústredie
Štvrtok: Struháreň a osadydomov dôchodcov
Piatok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci bude pol hodinu pred rannými sv. omšami a 1 hod. pred večernými sv. omšami.

Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov. 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné povolania z našej farnosti. 

Na prvý piatok v tomto mesiaci október bude v kostole celodenná adorácia od 7:00 iba do 15:00 hod.. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť ráno po sv. omši a večer až po modlitbe sv. ruženca, ktorý začne o 16:30. Po modlitbe sv. ruženca bude večerná sv. omša. 

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

Na budúcu nedeľu 6. októbra bude po veľkej sv. omši, ktorá začína o 10:30 stretnutie pána farára s rodičmi budúcoročných birmovancov t. j. terajších deviatakov, alebo tých, ktorí sa budú pripravovať tento rok na sviatosť birmovania.  

Na budúcu nedeľu vás pozývame na farskú akciu s názvom „VYVETROŇ“. Akcia „vyvetroň“ odvodená od slova vyvetrať sa, je pozvaním pre rodiny, deti a mládež vyjsť si v nedeľu poobede von a spoločne sa poprechádzať, stretnúť sa, oddýchnuť si. Stretávame sa budúcu nedeľu o 13:00 hod. na konečnej zastávky v Šípkovej a pôjdeme po trase smerom do osád k Tlacháčom, Šušotom a späť. VYVETROŇ budeme organizovať tak raz za mesiac či už tu v Terchovej alebo autami do iných krás a kútov Slovenska. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.

A ešte posledný, zato veľmi dôležitý oznam a pozvanie. 9. októbra tohto roku t.j. budúcu stredu, bude náš kostol sv. Cyrila a Metoda sláviť 70r. od svojej posviacky. Je to veľká slávnosť, pretože sa to týka nás všetkých, ktorí prichádzame do tohto nášho Božieho chrámu. Slávnostná sv. omša bude o 18:00 hod., ktorú bude celebrovať Žilinský biskup Tomáš Galis. Už teraz vás milovaní farníci pozývame na túto slávnosť a prosíme aby sme sa jej zúčastnili v čo najväčšom počte.