Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

28. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 14. 10.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Martinusíkovú a za šťastnú operáciu

 

17:00

+ Michal Jánošík

Utorok 15. 10.

sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Ján Synák, Adam, Mária, Adam, Anton Kubíkoví

 

17:00

za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava a Barboru

Streda 16. 10.

Féria

6:30

 

+ Vladimír Baran

Štvrtok 17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka (spom.)

 

17:00

+ Jozef, Serafína, Amália, Štefan, Pavlína

Piatok 18. 10.

SV. LUKÁŠA, evanjelistu (sviatok)

6:30

 

Za poďakovanie za 60 r. života 

 

17:00

+ Mária Komačková, rodičia z oboch strán a Zdeno

Sobota 19. 10.

Féria

6:30

 

+ Mária, Jozef a Viktor

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ Mária a Alojz Repáňoví

Nedeľa 20. 10.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Misijná nedeľa)

7:00

 

+ z rodiny Švecovej, Ján, starí rodičia z oboch strán 

8:30

 

+ Vendelín Tlacháč

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

stredu 9. októbra sme oslávili 70r. od konsekrácie nášho kostola zasvätenému sv. Cyrilovi a Metodovi. Slávnostnú sv. omšu celebroval žilinský biskup Tomáš Galis, s kňazmi rodákmi a tými, ktorí tu slúžili ako farári alebo kapláni. V úvode tejto slávnosti bol prečítaný dekrét, ktorým bol náš kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu. Pod označením svätyňa sa rozumie kostol alebo iné posvätné miesto, kam z osobitného dôvodu nábožnosti putujú početní veriaci so schválením biskupa (resp. miestny ordinár). Terchová sa stala oficiálnym pútnickým miestom na Slovensku a pre celý svet.

Ak je to vhodné svätyni biskup môže udeliť niektoré privilégia. Konkrétne sa v terchovskej svätyni môže:

-        kedykoľvek sláviť sv. omša ku cti sv. Cyrila a Metoda (votívna sv. omša)

-       pri sv. spovedi tu môže dať každý kňaz rozhrešenie od hriechov, ktoré sú zároveň deliktami a ktoré automaticky vedú toho kto ich spácha k exkomunikácii z Cirkvi.

Od týchto hriechov - deliktov môže na inom mieste oslobodiť len miestny biskup (ordinár). Teda v terchovskom kostole môže dať kňaz rozhrešenie od: 

1.Apostáza, heréza, schizma (exkomunikácia)

2.Násilie voči biskupovi (interdikt)

3.Pokus oslávenie eucharistie (interdikt)

4.Pokus o absolúciu, počúvanie spovede (interdikt)

5.Falošné obvinenie spovedníka (interdikt)

6.Potrat (exkomunikácia)  

Zároveň sme pri tejto slávnosti obdržali z rúk Biskupa relikvie sv. Klimenta Ochridského, žiaka sv. Cyrila Metoda, ktoré budú inštalované do skleneného kríža na našom oltári.  

S celého srdca sa chceme poďakovať všetkým farníkom, ktorí sa zúčastnili tejto výnimočnej a historicky prelomovej udalosti pre Terchovskú farnosť a celkovo obec Terchovú, všetkým spevákom, hasičom, skautom, kvetinovým aranžérkam, všetkým vám, ktorí ste sa pričinili o dôstojné prežitie tejto slávnosti.

K tejto slávnosti sme pripravili knižnú publikáciu, ktorú si môžete zakúpiť vzadu v kostole v cene 10 Eur. Vy starší farníci dostanete túto publikáciu v balíčku od obce. Zároveň si môžete kúpiť aj drevené spomienkové magnetky v cene 1 Eura.

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z Nižných a Vyšných KamencovSrdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 37 Eur.

Dnes v nedeľu o 14:00 hod. bude sv. omša pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie u Srniakov. 

Dnes v nedeľu pozývame veriacich na modlitbu krížovej cesty na vrch Oravcové. Stretneme sa poobede o 15:00 pri kostole. 

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú tento týždeň v pondelok ako zvyčajne.

V stredu 16. októbra budú vo farnosti Teplička nad Váhom relikvie sv. Vincenta de Paul.Od ráno 9.00 do večera 21.00 hod. je možnosť si relikvie aj osobne uctiť vo farskom kostole. O 17.00 hod. bude sv. omša. 

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. Za vaše milodary vám vyslovujeme Pán Boh odplať.

Na budúcu nedeľu, bude o 13:00 hod. na symbolickom cintoríne vo Vrátnej sv. omša a pietna spomienka na obete horských nešťastí v Malej Fatre. 

Na budúcu nedeľu ráno o 00:30 (čiže z noci zo soboty na nedeľu) odchádzame na púť do Lúrd. Prosím všetkých pútnikoch aby si dobre prečítali organizačné pokyny pred púťou.  

Tento rok máme mimoriadny misijný mesiac október. My, misionári verbisti, sme na tento mesiac vytvorili krátke zamyslenia na tému MISIA. Tieto zamyslenia nájdete vzadu na stolíku s časopismi.

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí na Gymnáziu Kráľovnej pokoja v Žiline. Bude sa konať dňa 25. októbra 2019 so vstupom o 10,00 h v budove školy Na Závaží 2 v Žiline.

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.