Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

4. adventná nedeľa (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 23. 12.

Pondelok po 4. adventnej nedeli

6:30

 

Za šťastný pôrod a zdravie matky a dieťaťa

 

17:00

Na úmysel

Utorok 24. 12.

Utorok po 4. adventnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu Halasovú

 

24:00

Polnočná sv. omša zo Slávnosti Narodenia Pána

Streda 25. 12.

Slávnosť Narodenia Pána, slávnosť a prikázaný sviatok

7:00

 

+ Adam, Štefan, Jozefína Huličiaroví, Ján a Mária Dvorskí

8:30

 

+ z rodiny Balážovej a Krížovej, Vantúchovej a Valentovej

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov 

 

16:00

Jasličková pobožnosť

Štvrtok 26. 12.

sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)

7:00

 

+ Ľudmila a Kamil Krišotfíkoví, Tobiáš a Anna Romančíkoví

8:30

 

+ Ján a rodičia z obidvoch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za dobrodincov farnosti

Piatok 27. 12.

sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a Deti z rodinami a duše v očistci

 

17:00

+ Ján Kačeriak, Tomáš, Bohuš a rodičia 

Sobota 28. 12.

sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)

6:30

 

+ Jozef a z rodiny Michalkovej a Sekerkovej

 

17:00

+ Jakub, Eva, Ondrej a starí rodičia 

Nedeľa 29. 12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

7:00

 

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu Jozefa Krúpu

8:30

 

+ Jozefína a Štefan Balát

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 901 – 1000Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 59 Eur.

 

Spovedať pred Vianocami budeme v našom kostole ešte v nedeľu pri ranných sv. omšiach a v pondelok pri rannej a večernej sv. omši. V nedeľu pri večernej sv. omši o 18:00 sa nebude spovedať.

 

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude dnes poobede o 13:00h.

 

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

 

V pondelok 23. decembra, máme poslednú rorátnu sv. omšu, na ktorej slávnostne prinesieme a privítame Betlehemské svetlo

 

V stredu Na Slávnosť Narodenia Pána bude v našom kostole vianočná ofera. Všetkým darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať.

 

Jasličková pobožnosť v našom kostole bude v stredu na Slávnosť Narodenia Pána o 16:00 hod. Srdečne všetkých pozývame.

 

Deti a mládež, ktorí chcú svoj voľný čas počas vianočných prázdni venovať na dobrú vec, srdečne pozývame zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá Novina. Dobrú novinu zorganizujeme v našej farnosti v piatok 27. decembra. S deťmi a účastníkmi dobrej noviny sa stretneme o 9:00 na fare, kde sa na kolednícku akciu dobre pripravíme a koledovať začneme približne o 10:00. Prosíme rodičov o povzbudenie detí na túto akciu. Koledníci dobrej noviny pôjdu do centra, na Holúbkovu roveň, Mládežnícku ulicu a Biely Potok. Kto z vás by chcel podporiť projekty, ktoré sú financované z Dobrej noviny, vyjdite koledníkom oproti alebo priviažte farbenú stuhu na bránu domu. Tí, ktorí chcú podporiť Dobrú novinu a nie sú doma, alebo ich nenavštívia koledníci, môžu svoj dar vložiť do označenej pokladničky, ktorá je vzadu za lavicami. O projekte Dobrá novina sa môžete viacej dočítať v Dobrých Novinách na stolíku s časopismi. 

 

Posviacanie domov a rodín. Počas vianočného obdobia je v našich krajoch tradícia posviacania domov a rodín. Posvätenie sa môže konať aj opakovane v tých domoch, ktoré už boli posvätené. Záujemcovia o požehnanie domu a rodiny nech sa zapíšu v sakristii alebo na fare, nech uvedú meno, č. domu, časť Terchovej, deň, kedy môže kňaz prísť a tiež telefónne číslo. Posviacanie začneme po novom roku od 2. januára.

 

Do pozornosti vám dávame nové číslo časopisu našich seminaristov „Mladý misionár“.

 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.