Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Nedeľa Svätej Rodiny

Ráno

Večer

 

Pondelok 30. 12.

Šiesty deň v oktáve narodenia Pána

6:30

 

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Annu

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Mažgútovú, Muráňovú, Krajčíkovú

Utorok 31. 12.

Siedmy deň oktávy narodenia Pána

6:30

 

Za kňazov vo farnosti

 

16:00

Sv. omša na poďakovanie za dobrodenia uplynulého roka a po nej bude ďakovná pobožnosť.

Streda 1. 1.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, prikázaný sviatok

7:00

 

+ Mária, Anna, Vincent, Jozef, Paulina, Viktor

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha Svätého pre Viktora Mihu

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov

 

18:00

Na úmysel

Štvrtok 2. 1.

sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a mučeníkov (spomienka)

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 3. 1.

Najsvätejšieho mena Ježiš (spomienka)

6:30

 

Na úmysel

 

17:00

Poďakovanie za dožitých 70r. Jána

Sobota 4. 1.

Sobota vo Vianočnom období

6:30

 

+ Jozef Baleja a rodičia z oboch strán

 

17:00

+ rodina Hanuliaková, Vladimír, Imrich, Ján, Žofia, Mária

Nedeľa 5. 1.

DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

7:00

 

+ Pavol Romančík a rodičia z oboch strán

8:30

 

Za zdravie, Božie požehnanie a Dary Ducha svätého pre Gustáva pri príležitosti životného jubilea 70r.

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

 

Z celého srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej oslave narodenia Pána. Veľká vďaka všetkým deťom i dospelým, ktorí prichádzali na roráty i tým, ktorí pomáhali aj organizačne. Vďaka našim kostolníkom, miništrantom, organistkám, všetkým spevákom, tým, ktorí zdobili kostol, účinkujúcim na Jasličkovej pobožnosti, deťom a mladým ktorí boli koledovať s Dobrou Novinou. Vďaka všetkým vám sme mohli všetci pokojne a radostne prežiť tieto sviatky.

 

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 1001 – 1100. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 51 Eur.

 

V utorok na záver občianskeho roka bude o 16:00 hod. ďakovná sv. omša a po nej pobožnosť na poďakovanie za Božie dary a dobrodenia v uplynulom roku a prosba o Božiu pomoc a ochranu do nového roka. Po sv. omši vás srdečne pozývame na malé farské posedenie do pastoračného centra. Na Silvestra pred polnocou o 23:40 bude v kostole krátka adorácia s požehnaním.

 

Prvopiatkové spovedanie chorý:

Pondelok: Centrum Terchová, Struháreň a priľahlé osady

Utorok: Vyšné a Nižné Kamence, Biely Potok a priľahlé osady

Štvrtok: domov dôchodcov.

 

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci: budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou

 

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

 

Na prvý piatok od 7:00 do 16:40 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

 

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

 

Posviacanie domov a rodín. Kto by mal ešte záujem o posviacku domu alebo bytu nech sa nahlási v sakristii.

 

Tí, ktorí chcú ešte podporiť Dobrú novinu, môžu svoj dar vložiť do označenej pokladničky, ktorá je vzadu pri stolíku s časopismi. Ďakujeme deťom a mládeži, ktorí navštevovali naše rodiny a robili zbierku Dobrej noviny i vám, ktorí ste ich prijali a podporili túto akciu. 

 

Ako už bolo spomenuté, vzadu na stolíku s časopismi si rodičia školopovinných detí môžu zobrať posolstvo diecézneho biskupa rodičom v Žilinskej diecéze na sviatok Svätej rodiny alebo si môžete zobrať obrázok ikony Svätej Rodiny na ceste do Nazareta s modlitbou rodičov za svoje deti. 

 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.