Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Slávnosť zoslania Ducha Svätého

Ráno

Večer

 

Pondelok 1. 6.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Utorok 2. 6.

Féria

6:30

 

+ Margita, Martin a Pavol Romančík

 

18:15

+ rodičia Ján a Žofia, Antona a Margitu a starí rodičia z oboch strán

Streda 3. 6.

sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

6:30

 

Za zdravie Božiu pomoc pre Pavlínu Staňovú

Štvrtok 4. 6.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, 
NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA, sviatok

 

18:15

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 5. 6.

sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (spomienka)

6:30

 

+ Vincent, Barbora Laurenčíkoví a rodičia z oboch strán

 

15:00

Sobášny obrad

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre manželov a deti s rodinami 

Sobota 6. 6.

Féria

6:30

 

+ Kamila a Štefan Krištofík

 

14:00

Sobášny obrad

 

18:15

+ Štefan Brežný – výročná sv. omša

Nedeľa 7. 6.

NEDEĽA NAJSVETEJŠEJ TROJICE, slávnosť

6:30

 

+ Filip a Anna Hanzeloví

8:30

 

+ Ľudmila Bučkuliaková – výročná sv. omša

10:30

 

Za farníkov

Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie. Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni, Creator na slávnosť Zoslania Ducha Svätého, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Pripomíname, že naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť na sv. omšiach bude možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a prikázaných sviatkov.

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 401 – 500Na kvety ste prispeli 64 Eur.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné a kňazské povolania.

Na prvý piatok od 7:00 do 18:00 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 18:00. Adorácia sa o 15:00 hod. na chvíľu preruší z dôvodu sobášneho obradu.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

Sviatosť zmierenia vysluhujem od pondelka do soboty vždy polhodinu pred každou sv. omšou. Spovedáme vonku pri bočnom vchode.

Na budúcu nedeľu 7. júna o 11:30 bude v kostole stretnutie rodičov birmovnacov. Stačí ak príde jeden z rodičov. 

Deti ktoré, zbierate nálepky sú k dispozícii vzadu v kostole.

Po sv. omši prosíme 4 ochotné ženičky, aby pretreli lavice a kľučky.

Kartičky, ktoré ste dostali pri vstupe do kostola nechajte prosím v laviciach, alebo na stoličkách.