Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

26. nedeľa cez rok (A)

Ráno

Večer

 

Pondelok 28. 9.

Féria

6:30

 

+ Štefan, Tobiáš, Anna

 

17:00

+ Adam Cingel – výročná sv. omša

Utorok 29. 9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)

6:30

 

Za Božiu milosť a ochranu pre bohuznámu rodinu

 

17:00

+ Viktor Fondrk – výročná sv. omša

Streda 30. 9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Pavlínu Opalkovú

Štvrtok 1. 10.

sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux) (spomienka)

 

17:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

Piatok 2. 10.

Svätých anjelov strážcov (spomienka)

6:30

 

+ Jozef a Adam

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Hanzelovú

Sobota 3. 10.

Féria

6:30

 

+ Viktor, rodičia a starí rodičia z oboch strán

 

14:00

Sobášny obrad

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ Martina, Paulína, Imrich a rodičia Vantúchoví 

Nedeľa 4. 10.

DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Jána

8:30

 

+ František, Mária, Vincent, Viktor, Ľudmila a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostolaprosíme veriacich z domov od 101 – 200. Srdečné Pán Boh zaplať rodičom birmovancov a aj samotným birmovancom, ktorí upratali a pripravili kostol a okolie kostola k dnešnej slávnosti birmovania.

Pri zbierke na seminár sa vyzbieralo 595 Eur. Na budúcu nedeľu bude presunutá zbierka na Dobročinné diela sv. Otca. Za všetky vaše milodary vám Pán Boh odplať. 

Prvopiatkové spovedanie chorých:

Pondelok: Terchová ústredie, Struháreň a osady

Štvrtok: domov dôchodcov

Piatok: Nižné, Vyšné Kamence, Biely Potok a osady

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci bude pol hodinu pred rannými sv. omšami a 1 hod. pred večernými sv. omšami. Vo štvrtok medzi 12:30 a 14:00 budeme spovedať žiakov z príležitosti prvého piatku. Pozývame všetky deti a birmovancov. Prosíme, aby ste ich povzbudili k spovedi keď pôjdu zo školy domov.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia. Budeme sa modliť za nové duchovné a kňazské povolania.

Na prvý piatok od 7:00 do 16:45 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť ráno po sv. omši a večer o 16:45 pred večernou sv. omšou.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.   

Vo štvrtok začína mesiac Október. Pre nás veriacich nesie prívlastok aj ako  ružencový mesiac alebo aj mesiac misií. Po minulé roky sme organizovali spoločnú modlitbu sv. ruženca s deťmi zo ZŠ. Tento rok a zvlášť v tejto nepriaznivej situácii upustíme od tejto duchovnej aktivity, ale zároveň chceme pozvať jednotlivcov, ale aj rodiny aby sa počas tohto mesiaca spoločne modlili sv. ruženenec v rodinách s úmyslom odvrátenia pandémie a za zdravie a Božiu pomoc pre tých, ktorí to v tejto neľahkej dobe potrebujú najviac. 

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje:

1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov.

2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách

3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.  

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.