Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

Ráno

Večer

 

Pondelok 13. 6.

sv. Antóna Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

+ Terézia Saidlová

 

18:15

+ Štefan Jánošík a rodičia z oboch strán

Utorok 14. 6.

Féria

6:30

 

+ Pavol, Pavlína Laurenčíkoví a rodičia z oboch strán 

 

18:15

+ Štefan, Miloš, Terézia

Streda 15. 6.

Féria

 

18:15

+ Jozef Hanuliak (sv. omša s platnosťou k prikázanému sviatku)

Štvrtok 16. 6.

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť a prikázaný sviatok

8:30

 

+ starí rodičia, rodičia a súrodenci z rodiny Dikošovej

 

18:15

Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodiny Komačkovú, Lacúchovú, Třečkovú, Hanuliakovú a rodičov

Piatok 17. 6.

Féria

6:30

 

+ Alojz a Elena Dendisoví a rodičia z oboch strán 

 

13:00

Sobášna sv. omša

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Augustín a Emília a rodičia z oboch strán 

Sobota 18. 6.

Féria

6:30

 

+ Helena, Vincent, Zuzana Mičiaňových

 

15:00

Sobášny obrad

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Pavlína Švecová – výročná sv. omša

Nedeľa 19. 6.

DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

6:30

 

+ Ján a Justína Bučkuliakoví, Štefan a Margita Michalkoví, 
syn Milan a Ján

8:30

 

+ Ján Lutišan, deti a rodičia z oboch strán

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 501 – 600Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. 
Na kvety ste prispeli –      Eur.

V pondelok máme miništrantské stretnutie.

Návštevy chorých v Terchovej budú v pondelok ako zvyčajne.

V pondelok 13. júna pozývame na krížovú cestu na vrch Oravcove. Po večernej sv. omši sa zhromaždíme pred kostolom, od ktorého sa presunieme ku krížovej ceste. Srdečne ste všetci pozvaní.

Zajtra v pondelok 13. júna ráno ideme s našimi birmovancami na malú púť a výlet na Mariánsku horu do Levoče a do mesta Košíc. Chceme tak vyprosiť hojnosť milostí pre našu farnosť a našu mládež, s prosbou a požehnaním do ich ďalšieho života.    

Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budeme mať pri večernej sv. omši procesiu so Sviatosťou Oltárnou v uliciach našej farnosti. Prosíme o pomoc veriacich aby k procesii pripravili oltáriky, dobrovoľných hasičov k asistencii počas procesie a veľmi srdečne pozývame deti na rozsýpanie lupienkov kvetín. Deti, ktoré boli na prvom sv. prijímaní si opäť môžu obliecť biele kamže. V prípade veľmi zlého počasia, by kňaz dal požehnanie iba vonku pred kostolom. Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii.

V spolupráci s obecným úradom v Terchovej by sme chceli informovať veriacich o plánovanom prerábaní starého domu smútku v Terchovej. Počas prerábky sa zariadenia domu smútku prenesú do nového, ktorý je smerom ako sa ide na rozhľadňu, kde sa budú dočasne umiestňovať aj zomrelí k poslednej rozlúčke. Pohreb a pohrebné obrady budeme vykonávať tak ako doteraz na starom cintoríne, t.j. po pohrebnej sv. omši v kostole sa v sprievode presunieme na starý cintorín priamo ku hrobu. 

Dávame do pozornosti letné akcie pre deti a to farský denný letný tábor, ktorý sa uskutoční 11. – 15. júla 2022 v Terchovej v čase od 8 hod. – 16:00 hod. Tábor je určený pre deti s ukončením 1. roč. do 6. ročníka ZŠ. Bližšie informácie pri prihláške. Ďalej sa bude organizovať Skautský tábor pre našich skautov z Terchovej v čase 15. – 22. júl 2022. Táborisko bude priKláštore pod Znievom. Skauti dostanú prihlášky cez email alebo osobne. Na skautský tábor môžu ísť iba riadne registrovaní skauti.        

Nálepky z nedeľných sv. omší, nech si deti prídu zobrať do sakristie