Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

2. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 11. 12.

Sv. Damaza I., pápeža (spomienka)

6:30

 

+ Pavol, Magdaléna a Palko

 

17:00

+ Bernárd Berešik – výročná sv. omša

Utorok 12. 12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vallovú

 

17:00

+ Pavol a Angela Laščiakoví a rodičia z oboch strán

Streda 13. 12.

Sv. Lucie, panny a mučenice (spomienka)

6:30

 

 + Jozef Mičian a syn Jozef a rodičia z oboch strán

Štvrtok 14. 12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)

6:30

 

Na úmysel (k)

 

17:00

+ Marcel Hanuliak, Ľudmila (ž) a Anton

Piatok 15. 12.

Piatok po 2. adventnej nedeli

6:30

 

+ Anton a Margita Jarinových a rodičia z oboch strán

 

17:00

+ z rodiny Staňovej a Ondrušovej, Michal Badiar

Sobota 16. 12.

Sobota po 2. adventnej nedeli

6:30

 

+ Anton Laščiak a rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Viktória Tlacháčová

Nedeľa 17. 12.

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ rodina Švecová, Ján a starí rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Ján a Žofia Hanuiliak a rodičia z oboch strán, Ján Chovanec

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

Minulú nedeľu sa v zbierke na charitu vyzbieralo 885 Eur. Za vaše milodary vám všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola: prosíme prosíme veriacich z domov od 1 – 50. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 72 Eur.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Materské Centrum sv. Rodiny bude do konca roka zatvorené.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Nácvik na jasličkovú pobožnosť bude v utorok 12. decembra po večernej sv. omši.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Roráty: Ešte stále pozývame deti a rodičov zapojiť sa do rorátnych sv. omší. Témou tohtoročných rorát je: Naplnení Duchom Svätým.

Na budúcu nedeľu 17. decembra, bude štvrté zo sérií katechetických stretnutí pre deti, ktoré sa pripravujú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Prosíme deti o dochvíľnosť.

Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude v našej farnosti v pondelok 18. decembra popoludní od 15:00 – 17:30 hod. Rozpis spovedania pred Vianocami v celom dekanáte nájdete na výveske.

Kto by chcel ponúknuť do kostola, do presbytéria, vianočný stromček, nech sa ohlási v sakristii kostolníkom alebo niekomu z nás pátrov.

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku v sakristii.

Istanbulský dohovor je dohovor Rady Európy, ktorým sa majú harmonizovať časti národnej legislatívy, ktoré sa dotýkajú násilia na ženách a domáceho násilia. Za Slovensko ho podpísala ešte v roku 2011 vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. K tomu, aby bol definitívne prijatý Slovenskou republikou musí byť ratifikovaný, teda schválený parlamentom, čo našťastie nie je. Určite každý jeden z nás je definitívne proti všetkým druhom násilia, ktoré je páchané či na mužoch alebo ženách, dospelých či deťoch. Avšak v Istanbulskom dohovore vidíme aj také škodlivé ustanovenia, kvôli ktorým tento dokument odmietame ako celok. Napr. Definícia pojmu gender, Odstraňovanie rodových stereotypov, Indoktrinácia detí v školách (úsilie smerujúce k často vynútenému prijatiu určitej doktríny), Riziko pre cirkvi, Stigmatizácia mužov a chlapcov, Gender školenia namiesto reálnej pomoci.

K tejto problematike sú organizované verejné prednášky v cykle slovenský dohor za rodinu, ktorá bude aj v Žiline 15. decembra 2017 od 15:00 – 19:00 v kostole Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. Viacej informácii o tomto podujatí nájdete na výveske. Doplňujúce informácie o slovenskom dohovore za rodinu nájdete na webovej stránke slovenskydohovor.sk.