Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

4. adventná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 25. 12.

Slávnosť Narodenia Pána

00:00

 

Polnočná sv. omša

7:00

 

+ Ľudmila a Kamil Krištofíkoví, Anna a Tobiáš Romančíkoví

8:30

 

+ Agnesa Romančíková

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

16:00

Jasličková pobožnosť

Utorok 26. 12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)

7:00

 

+ Štefan Krištofík a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ František, Žofia, Margita a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za dobrodincov farnosti

Streda 27. 12.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu (sviatok)

6:30

 

 + Emília a Gustáv Stašo

Štvrtok 28. 12.

Sv. Neviniatok, mučeníkov (sviatok)

 

17:00

+ Štefan, Helena a vnučka Olinka

Piatok 29. 12.

Piatok vianočnej oktáva

6:30

 

+ Mária, Margita, Kamil a Matúš

 

17:00

+ Pavol Turčan a rodičia z oboch strán

Sobota 30. 12.

Sobota vo vianočnej oktáve

6:30

 

Za zdravie, pokoj, Božiu pomoc pre rodinu Milana

 

17:00

+ Pavol Romančík

Nedeľa 31. 12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

7:00

 

+ Emília, Viktor, Jarolín, Ľudmila a rodičia z oboch strán

8:30

 

+ Ján a rodičia z oboch strán

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

16:00

Ďakovná pobožnosť na konci roka. (bez sv. omše)

 

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 151  – 200. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli  57 Eur.

 

Na Slávnosť Narodenia Pána bude v našom kostole vianočná ofera. Všetkým darcom vyslovujeme úprimne Pán Boh odplať.

Jasličková pobožnosť v našom kostole bude v pondelok na Slávnosť Narodenia Pána o 16:00 hod.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí, ktoré bývajú zvyčajne v pondelok, budú dnes v nedeľu po veľkej sv. omši.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Deti a mládež, ktoré chcú svoj voľný čas z prázdni venovať na dobrú vec, srdečne pozývame zapojiť sa do koledníckej akcie Dobrá Novina. V stredu 27. decembra o 12:30 sa stretneme v pastoračnom centre, kde sa na kolednícku akciu dobre pripravíme a koledovať začneme približne o 13:00. Prosíme rodičov o povzbudenie detí na túto akciu. Koledníci dobrej noviny pôjdu do centra, Holúbkovu roveň, Mládežnícku ulicu a Biely Potok. Kto z vás by chcel podporiť projekty, ktoré sú financované z Dobrej noviny, vyjdite koledníkom oproti alebo priviažte farbenú stuhu na bránu domu. Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá novina v roku 2018 viaceré rozvojové projekty, vytvárajúce podmienky na dôstojný život detí, mladých ľudí, dospelých, rodín a komunít v krajinách subsaharskjej Afriky. Tí, ktorí chcú podporiť Dobrú novinu a nie sú doma, alebo ich nenavštívia koledníci, môžu svoj dar vložiť do označenej pokladničky, ktorá je vzadu za lavicami.

Na záver občianskeho roka, v nedeľu 31. decembra, bude o 16:00 hod. ďakovná pobožnosť na poďakovanie za Božie dary a dobrodenia v uplynulom roku a prosba o Božiu pomoc a ochranu do nového roka. Pred polnocou okolo 23:40 bude v kostole krátka adorácia s požehnaním.

Posviacanie domov a rodín. Počas vianočného obdobia je v našich krajoch tradícia posviacania domov a rodín. Posvätenie sa môže konať aj opakovane v tých domoch, ktoré už boli posvätené. Záujemcovia o požehnanie domu a rodiny nech sa zapíšu v sakristii alebo na fare, nech uvedú meno, č. domu, časť Terchovej, deň, kedy môže kňaz prísť a tiež telefónne číslo. Posviacanie začneme po novom roku od 2. januára.

Deti, ktorým chýbajú postavičky do betlehemu z rorátnych sv. omší, môžu si pre ne prísť na faru.

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku v sakristii.