Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

5. nedeľa v cezročnom období

Ráno

Večer

 

Pondelok 5. 2.

sv. Agáty, panny a mučenice (spomienka)

6:30

 

Za všetkých chorých a nevládnych našich farníkov

 

17:00

+ Milan Mažgút – výročná sv. omša

Utorok 6. 2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka)

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Viktora Mihu 79. rokov života

 

17:00

Za členov Ružencového bratstva

Streda 7. 2.

Féria

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Muráňovú, Krajčíkovú, Mažgutovú

Štvrtok 8. 2.

Féria

 

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dávidikovú

Piatok 9. 2.

Féria

6:30

 

+ Štefan Valo

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ Sebastian, Magdaléna, Miroslav a Marcel Rechtorikoví a rodičia z oboch strán

Sobota 10. 2.

Sv. Školastiky, panny (spomienka)

6:30

 

Na úmysel kňaza

 

15:00

Sobášna sv. omša

 

17:00

+ Agata Dikošová – výročná sv. omša

Nedeľa 11. 2.

ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

26. svetový deň chorých

7:00

 

+ Alojz a Ľudmila

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána, pri príležitosti 50. rokov života

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 501  – 550. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 60 Eur.

Návštevy chorých v Terchovej ústredí budú v pondelok ako zvyčajne.

Zapisovanie úmyslov sv. omší na mesiac Marec a Apríl bude zajtra v pondelok 5. februára. Zapisovať začneme od 16:00 do 17:00. Pokračovať v zapisovaniu budeme po večernej sv. omši.

V pondelok je miništrantské stretnutie.

Materské Centrum sv. Rodiny tento utorok nebude.

Štvrtok po večernej sv. omši bude krátka adorácia.

Nácvik detského spevokolu bude tento piatok o 18:00 hodine v pastoračnom.

V sobotu 10. februára 2018, pri príležitosti 10. výročia zriadenia našej diecézy, vás v mene pána biskupa všetkých pozývame na pontifikálnu svätú omšu, ktorá bude slávená vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie, Žilina-Vlčince o 10.00 h za účasti apoštolského nuncia na Slovensku a iných biskupov zo Slovenska i zahraničia. Touto sv. omšou sa spolu s vami chceme  poďakovať za Božie požehnanie, ktoré sa našej diecéze dostalo prostredníctvom kňazov, veriacich i mnohých jej dobrodincov.

Tejto slávnosti predchádza v piatok 9. februára 2018 o 19.00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline koncert Žilinského miešaného zboru, spojený s ocenením osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Žilinskej diecézy. Rovnako srdečne ste vítaní aj na tomto večernom podujatí.

Na Nedeľu 11. februára pripadá spomienka na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú. V tento deň býva zvykom, že sa v kostoloch hromadne vysluhuje sviatosť pomazania chorých. Keďže sa spomienka tento rok z liturgických dôvodov neslávi budeme dávať pomazanie chorých v sobotu 10. februára pri rannej a večernej sv. omši. Sviatosť môžu prijať ľudia chorí, dlhodobo chorí, alebo ľudia v pokročilom veku. Kto sa necíti v milosti posväcujúcej pred prijatím sviatosti pomazania chorých bude príležitosť pristúpiť k svätej spovedi pred svätými omšami.

Farská príprava na svetové stretnutie rodín v roku 2018. Srdečne pozývame manželov, rodičov s deťmi, mladých ľudí, starých rodičov, vdovcov a vdovy aj tých, ktorí prežili rozpad svojho manželstva na tretie stretnutie rodín našej farnosti, ktoré sa uskutoční budúcu nedeľu 11. februára o 16:00 hod. v kostole. Témou tretieho stretnutia je: Rásť v manželskej láske (Komunikácia v manželstve)

Na budúcu nedeľu bude po veľkej sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. Stačí keď príde jeden z rodičov.

V našej farnosti máme už niekoľko rokov zriadenú neziskovú organizáciu Centrum pre rodinu a mládež. Vďaka vašej pomoci môžeme financovať akcie ako sú: prípravy na birmovku a prvé sv. prijímanie, formácia animátorov, rôzne stretnutia mladých, misijná púť detí, detský letný tábor, roráty, výlety s deťmi atď. Preto sa aj tento rok uchádzame o vašu priazeň prostredníctvom darovania vašich 2 percent z už zaplatenej dane. Tlačivá sú vzadu v kostole. Stačí vyplnené tlačivá priniesť na faru, potom ich naraz odnesieme na daňový úrad. Zamestnanec vyplní toto tlačivo + priloží k tomu potvrdenie o zaplatení dane z príjmov od zamestnávateľa. Firma uvádza údaje neziskovky priamo do daňového priznania. Srdečne ďakujeme všetkým firmám i jednotlivcov, ktorí minulý rok prispeli svojím finančným darom.

Prosíme deti aby po požehnaní si prišli pre nálepky ku krstiteľnici. Prvoprijímajúce deti dostanú nálepku s podpisom do kartičky v sakristii.