Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

5. veľkonočná nedeľa

Ráno

Večer

 

Pondelok 15. 5.

Pondelok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Na úmysel SVD

 

18:15

+ Ľudmila Lysičanová – 10 výročia úmrtia

(sv. omšu bude slúžiť rodák Miroslav Lysičan)

Utorok 16. 5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

6:30

 

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Ondrušovú

 

18:15

+ Žofia a František Huličiaroví

Streda 17. 5.

Streda po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Na úmysel

Štvrtok 18. 5.

Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli

 

18:15

+ Emília Stašová

Piatok 19. 5.

Piatok po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc Paulínu Marunovú

 

18:15

Za zdravie a Božie požehnanie pre Kamilu pri životnom jubileu 70r. života a celú jej rodinu.

(birmovanecká sv. omša, po nej stretnutia v skupinkách)

Sobota 20. 5.

Sobota po 5. veľkonočnej nedeli

6:30

 

+ Štefan Podhorský, Jaroslav a rodičia z oboch strán

 

16:00

Sobášna sv. omša

 

18:15

+ Martinka Konštiaková a z rodiny Vantúchovej

Nedeľa 21. 5.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7:00

 

+ Martin a rodičia z oboch strán, Štefan, Vilma, Štefan

8:30

 

+ Adam Huličiar a Mária Dvorská

9:00

 

Domov dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od 1401 a vyšie. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli 5 Eur. 

V nedeľu Dobrého Pastiera sa vyzbieralo na kňazský seminár 805 Eur. Za všetky milodary Vám vyslovujeme Pán Boh zaplať. 

Návštevy chorých v Terchovej ústredí tento pondelok nebudú. Máme dištrikčnú schôdzu v Spišskom Štiavniku.

Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.

Na budúcu nedeľu 21. 5. bude posledné zo sérií katechetických stretnutí pre prvoprijímajúce deti. Na stretnutí prskúšame deti zo základných modlitieb a otázok, ktoré dostali na hodinách náboženstva. Stretnutie začíname o 9:00 hod., pokračuje sa detskou sv. omšou o 10:30. Stretávame sa o 8:55 pred vchodom do fary. Prosíme deti a rodičov o dochvíľnosť.

Lesné spoločenstvo Laurenčík a spol. Podžiar, oznamuje, že dňa 21. 5. 2017 v nedeľu o 10:00 hod. sa koná členská schôdza. Miesto konania je v zasadačke na obecnom úrade.

Prosíme deti, aby po požehnaní prišli pred kaplnku sv. Martina. Prvoprijímajúce deti, po vyzdvihnutí nálepky nech prídu do sakristie pre podpis.