Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

17. nedeľa v období cez rok (A 2023)

Ráno

Večer

 

Pondelok 31. 7.

sv. Ignáca z Loyoly, kňaza (spomienka)

6:30

 

+ Kamil a Viktória Ondrušoví, Marián Hodoň

Utorok 1. 8.

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a uč. Cir. (spom.)

 

18:15

Za členov Ružencového bratstva

Streda 2. 8.

Féria

6:30

 

Za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pri dožití životného jubilea 70r. a za celú rodinu

9:00

 

Dom dôchodcov 

Štvrtok 3. 8.

Féria

 

18:15

+ Ľubomír Kuzma a Ľudmila Kalinová

Piatok 4. 8. 

Sv. Ján Máriu Vianneya, kňaza (spomienka)

6:30

 

+ Jozef a Margita Balejoví a starí rod. z oboch strán

 

18:15

+ Gustáv Špirka a rod. z oboch strán

Sobota 5. 8.

Féria

6:30

 

+ Ján a Mária Sekerkoví, Ignác a Žofia Madajoví, Jozef Švec

 

18:15

+ Jozef Konštiak, rodičia a starí rodičia z rod. Konštiakovej a Krištofíkovej

Nedeľa 6. 8.

OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Premenenie Pána, sviatok

7:00

 

+ František, a rodičia Hanuliakoví a Dikošoví

8:30

 

Za nositeľov ľudových tradícií

10:30

 

+ Karol a Žofia Jánošíkoví, Michal a Mária Turčanoví

 

18:00

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

 

  • Prvopiatkové spovedanie chorých:
  • Upratovanie kostola: prosíme veriacich z domov od č. 901 – 1000. Srdečné Pán Boh odplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety prispeli –   Eur.  

Pondelok: Terchová ústredie

Utorok: Struháreň a osady (prosím oznámte to sused susedovi, že páter Hudák príde v utorok namiesto štvrtku)

Streda: Dom dôchodcov

Piatok: Vyšné a Nižné Kamence, Biely Potok a osady

  • Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci bude každý deň okrem nedele, vždy  pol hodiny pred rannou a  večernou sv. omšou.
  • Štvrtok po večernej sv. omši je krátka adorácia.
  • V piatok od 7:00 do 18:00 bude v kostole celodenná adorácia. Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej a pred večernou sv. omšou.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.
  • V utorok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porcinkuly“. Sv. František z Asisi vo svojej mimoriadnej láske k najsvätejšej Panne osobitnú starostlivosť venoval kostolíku, ktorý je známy pod menom „Svätej Márie Anjelskej" alebo „Porciunkula“. Tam položil šťastný základ rádu Menších bratov, tam tiež pripravil počiatok rádu Klarisiek a tam tiež šťastne zakončil svoju pozemskú púť. Ako sa zachovalo ústnym podaním, v tomto kostolíku Sv. František dostal tie preslávne odpustky, ktoré pápeži potvrdili a rozšírili ich na mnohé ďalšie kostoly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou  Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva).
  • Od 3. - 13. augusta nebude páter Hudák prítomný vo farnosti. S tímom ďalších skautov bude viesť formačno-vzdelávací kurz pre budúcich vodcov v Slovenskom skautingu.