Tel.: +421  41 569 51 90; +421 915 275 573

Nedeľa Svätej Rodiny

Ráno

Večer

 

Pondelok 31. 12.

Siedmy deň oktávy narodenia Pána

6:30

 

Za kňazov Pavol, Ľudovít, Hans, Ján, Lukáš, Pavol provinciál

 

16:00

Sv. omša na poďakovanie za dobrodenia uplynulého roka a po nej bude ďakovná pobožnosť.

Utorok 1. 1.

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, prikázaný sviatok

7:00

 

+ Anna Hrnková – výročná sv. omša

8:30

 

Za zdravie a Božiu pomoc pri dožití životného jubilea 80r. Viktora Mihu

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Streda 2. 1.

sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a mučeníkov (spomienka)

6:30

 

+ Adam a Mária Sekerkoví

Štvrtok 3. 1. 

Najsvätejšieho mena Ježiš (spomienka)

 

17:00

+ Viktória Poživencová – výročná sv. omša

+ Ondrej Kováč – výročná sv. omša

Piatok 4. 1.

Piatok vo Vianočnom období

6:30

 

Za nové kňazské a rehoľné povolania z farnosti

 

17:00

+ František Hanuliak 

Sobota 5. 1.

Sobota vo Vianočnom období

6:30

 

+ rodičia Anna a Štefan Púčkoví a starí rodičia z oboch strán

 

17:00

+ Stanislav a Mária Hanuliakoví a + Viktor a Cecília Stašoví

Nedeľa 6. 1. 

ZJAVENIE PÁNA, slávnosť 

7:00

 

+ Oľga Gacíková – výročná sv. omša

8:30

 

+ Pavol Romančík

9:00

 

Dom dôchodcov

10:30

 

Za farníkov – detská sv. omša

 

18:00

Na úmysel

Z celého srdca sa chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej oslave narodenia Pána. Veľká vďaka všetkým deťom i dospelým, ktorí prichádzali na roráty i tým, ktorí pomáhali aj organizačne. Vďaka našim kostolníkom, miništrantom, organistkám, všetkým spevákom, tým, ktorí zdobili kostol, účinkujúcim na Jasličkovej pobožnosti, deťom a mladým ktorí boli koledovať s Dobrou Novinou v dosť nepriaznivom počasí... Vďaka všetkým vám sme mohli všetci pokojne a radostne prežiť tieto sviatky.

Upratovanie kostola:prosíme veriacich z domov od 1401 a vyššie. Srdečné Pán Boh zaplať tým, ktorí upratali kostol tento víkend. Na kvety ste prispeli     Eur.

Zajtra na záver občianskeho roka bude o 16:00 hod. ďakovná sv. omša a po nej pobožnosť na poďakovanie za Božie dary a dobrodenia v uplynulom roku a prosba o Božiu pomoc a ochranu do nového roka. Pred polnocou o 23:40 bude v kostole krátka adorácia s požehnaním.

Prvopiatkové spovedanie chorých, malá zmena:

Pondelok:Centrum Terchová, Vyšné a Nižné Kamence, Biely Potok a priľahlé osady.

Streda: Struháreň a priľahlé osady.

Štvrtok: domov dôchodcov.

Spovedanie v kostole pred prvým piatkom v mesiaci:budeme spovedať pol hodinu pred každou sv. omšou

Štvrtok po večernej sv. omšije krátka adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania z našej farnosti.

Na prvý piatok od 7:00 do 16:40 bude v kostole celodenná adorácia.Pobožnosť k prvému piatku sa budeme modliť po rannej sv. omši a večer o 16:40.

V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci. Fatimská pobožnosť bude ráno po sv. omši.

V nedeľu na slávnosť Zjavenia Pána, ráno pri sv. omši o 7:00 hod. posvätíme Trojkráľovú vodu.

Posviacanie domov a rodín.Kto by mal ešte záujem o posviacku domu alebo bytu nech sa nahlási v sakristii.

Tí, ktorí chcú ešte podporiť Dobrú novinu,môžu svoj dar vložiť do označenej pokladničky, ktorá je vzadu pri stolíku s časopismi. Ďakujeme deťom a mládeži, ktorí navštevovali naše rodiny a robili zbierku Dobrej noviny i vám, ktorí ste ich prijali a podporili túto akciu. 

Prosíme deti, ktoré zbierajú nálepky, aby si po ne prišli po požehnaní do sakristie.